Εκπαιδευτικ’η Ρομποτική στην Κομοτηνή

Η εκπαιδευτική ρομποτική έχει δομήσει μια στιβαρή βάση θεωρητικών,
επιστημολογικών και πρακτικών αρχών οι οποίες της επιτρέπουν να δρα
αυτόνομα ως ένα μέσο εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες
αρχές της διερευνητικής μάθησης χαρακτηριστικό που την καθιστά
εξαιρετικά αποτελεσματική.
Το εργαστήρι καλλιτεχνικής – εκπαιδευτικής ρομποτικής εστιάζει στη
χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής με στόχο τη μάθηση μέσα από τη
δημιουργία καλλιτεχνημάτων και τη χρήση τους για περαιτέρω
Εκπαιδευτική και καλλιτεχνική Ρομποτική (Κομοτηνή)
Περιγραφή προγράμματος
διεύρυνση τόσο της γνώσης που αποκτήθηκε όσο και των καλλιτεχνικών
αισθητηρίων των συμμετεχόντων.
Στο Εργαστήρι καλλιτεχνικής – εκπαιδευτικής ρομποτικής θα έρθουμε
σε επαφή με την εκπαιδευτική ρομποτική, τη θεωρία της και τα υλικά της.
Θα εξερευνήσουμε τον υπέροχο κόσμο της, θα φτιάξουμε και θα
προγραμματίσουμε ρομποτικές κατασκευές που θα δημιουργούν τέχνη.
Όλα αυτά με απώτερο σκοπό τη γνώση αλλά και την καλλιτεχνική
ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων.
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και
εμπειριών σχετικά με την εκπαιδευτική ρομποτική, τις μεθόδους της, τις
εφαρμογές που αυτή μπορεί να έχει αλλά και την αποτελεσματικότητά
της. Παράλληλα επιδιώκεται να παρασχεθεί το κατάλληλο υπόβαθρό το
οποίο είναι απαραίτητο για την ενασχόληση των συμμετεχόντων με ένα
εξαιρετικά αποτελεσματικό μέσω εκπαίδευσης.
Στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τα παιδιά με όλες τις
γνωστικές, μεθοδολογικές και πρακτικές δεξιότητες που θα τους
επιτρέπουν να εμβαθύνουν στην εκπαιδευτική ρομποτική, να την
κατανοήσουν και να την εφαρμόσουν αποκτώντας χρήσιμες εμπειρίες
και κατακτώντας τη γνώση μέσα από τη ρομποτική.
Μιας και η εκπαιδευτική ρομποτική έχει να κάνει και με τις γνώσεις και
δεξιότητες που έχει κατακτήσει κάθε ηλικιακή ομάδα θα δημιουργηθούν
τα εξής τμήματα:
Σκοπός και στόχοι
Ηλικιακές ομάδες συμμετεχόντων
• Παιδιά πρώτης μέχρι και τρίτης τάξης δημοτικού (τμήμα Α)
• Παιδιά τετάρτης μέχρι και έκτης τάξης δημοτικού (Τμήμα Β)
• Παιδιά γυμνασίου (Τμήμα Γ)

 Δράσεις και δεξιότητες

• Φυσική (κίνηση, τριβή, ενέργεια, πίεση, δυνάμεις κ.α.)
• Μαθηματικά-Γεωμετρία (αναλογίες, μεγέθη, περίμετρος, γωνίες
κ.α.)
• Μηχανική (κατασκευή, συναρμολόγηση, ευστάθεια κ.α.)
• Προγραμματισμός (αισθητήρες, αλγοριθμική αντίληψη, ψηφιακή
νοημοσύνη κ.α.)
• Αυτοπεποίθηση – Αυτοεκτίμηση (επίτευξη στόχων,
ανατροφοδότηση)
• Ορθολογική σκέψη (σχεδίαση, συναρμολόγηση,
προγραμματισμός, δοκιμή, αξιολόγηση)
• Δημιουργικότητα – Φαντασία (διαχείριση χρόνου, έργου και
πόρων, δημιουργία)
• Δεξιότητες επικοινωνίας (συνεργασία, ρόλοι ομάδας)
• Αντίληψη – Παρατηρητικότητα (εύρεση και διαχείριση σφάλματος
στα διάφορα στάδια συναρμολόγησης και προγραμματισμού)
• Καινοτομία – ερευνητικό πνεύμα (νέες ιδέες, νέοι τρόποι
υλοποίησης των ιδεών αυτών

Εγγραφείτε στο Newsletter μας