∆ηµοσιοποίηση τελικών πινάκων µοριοδότησης των προκηρύξεων του Ν.2643/1998 – Δεκεμβρίου 2014

Τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 θα αναρτηθούν στα καταστήματα των αρμόδιων Υπηρεσιών για τον ν. 2643/1998, καθώς και στην ιστοσελίδα του Oργανισµού www.oaed.gr, οι τελικοί πίνακες αποτελεσμάτων για τις 14 προκηρύξεις του ν. 2643/1998 Δεκεμβρίου 2014, οι οποίες εκδόθηκαν ανά την επικράτεια από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

Οι προκηρύξεις αυτές αφορούν στον διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, προσώπων που υπάγονται στην προστασία του νόμου αυτού (κατηγορίες πολυτέκνων, τριτέκνων, ατόμων με αναπηρία, τέκνων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, συγγενών ατόμων με αναπηρία, τέκνων αναπήρων πολέμου ή ειρηνικής περιόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παράγρ. 1 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα).

Οι πίνακες συντάχθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αιτήσεων θεραπείας που υποβλήθηκαν κατά των πινάκων πρώτης μοριοδότησης των αιτούντων στις παραπάνω προκηρύξεις.

Ειδικότερα συντάχθηκαν:
α) Οι τελικοί πίνακες µοριοδότησης κατά κατηγορία προστασίας όλων των αιτούντων με αιτήσεις που δεν έχουν απορριφθεί
β) Οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αναλυτικά για κάθε θέση
γ) Οι πίνακες αιτούντων µε απορριφθείσες αιτήσεις

Διευκρινίζεται ότι:
– Οι εν λόγω τελικοί πίνακες μοριοδότησης ανά αρμόδια Υπηρεσία για τον ν. 2643/1998 (Περιφερειακές Διευθύνσεις και ΚΠΑ2), θα παραδοθούν κατόπιν στις οικείες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του ν.2643/1998, προκειμένου αυτές να προβούν, βάσει των παραπάνω πινάκων, (α) στην έκδοση Πρακτικών-Αποφάσεων για τις τοποθετήσεις στις προκηρυχθείσες θέσεις, για την αντίστοιχη προκήρυξη της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, καθώς και (β) στην κατάρτιση και δημοσιοποίηση των «Πινάκων Τοποθετήσεων» των υποψηφίων της προκήρυξης.

– Τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές δύνανται να κατατεθούν μόνο μετά τη δημοσιοποίηση των προαναφερθέντων αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών του άρθρου 9 του ν.2643/1998 (παρ.19 άρθρου 31 του ν.2956/2001). Στο παρόν στάδιο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για κατάθεση ενδικοφανών προσφυγών.

– Για τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις προκηρυχθείσες θέσεις, όπως και για την αντίστοιχη περίοδο κατάθεσης των ενδικοφανών προσφυγών, θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις για κάθε μία Απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του ν.2643/98.

ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕ∆ ΓΙΑ ΤΟ Ν.2643/98
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Αττικής και Νήσων Γούναρη 2 & Βουλιαγµένης 518, τ.κ. 174 56, Άλιμος,
τηλ.:210-9989498
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας ∆ωδεκανήσου 10Α, τ.κ. 540 12, Θεσσαλονίκη, ταχ. Θυρίδα: 19466, τηλ. 2310-507783, 2313322511
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ηπείρου 3ο χιλιόµετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών τ.κ. 450 02, Ιωάννινα, τ.θ. 70, τηλ. 2651-370320, 2651-370304
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας Ερµογένους 10, τ.κ. 414 47, Λάρισα, τηλ.2410-564510,
2410-564514
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Κρήτης Λεωφόρος Κνωσού και Νάθενα 255Β, τ.κ. 714 09, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1920, τηλ. 2810-323964
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πελοποννήσου
Αθηνών 89, τ.κ. 265 00, Πάτρα, τηλ.2610-966730, 2610-966731
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιγιάλι 2, τ.κ. 652 01, Καβάλα, τηλ. 2510-223060, 2510-227997

ΚΠΑ2 Κομοτηνής
Χίλια ∆ένδρα, τ.κ. 691 00, Κομοτηνή, Ταχ. Θυρίδα 126,
τηλ:25310-22717, 25310-33033

ΚΠΑ2 Λαµίας Στυλίδος 93, Μεγάλη Βρύση, τ.κ. 351 00, Λαµία,
τηλ.22310-28665

ΚΠΑ2 Τρίπολης Τέρµα Καραϊσκάκη, τ.κ. 221 00 Τρίπολη,
τηλ. 27210-224159

ΚΠΑ2 Κοζάνης Μακρυγιάννη 22, τ.κ: 501 32, Κοζάνη, τηλ. 24610-24676

ΚΠΑ2 Ρόδου Θ.Σοφούλη 93, τ.κ. 851 00, Ρόδος, τηλ. 2241-44590, 2241-28910

ΚΠΑ2 Μυτιλήνης Τερπάνδρου 2, τ.κ. 811 00, Μυτιλήνη
τηλ. 22510-47950, 22510-47951

ΚΠΑ2 Σύρου Κιµώλου 5, τ.κ. 841 00, Ερµούπολη Σύρου, τηλ. 22810-82443

Εγγραφείτε στο Newsletter μας