∆εκτές οι εµπρόθεσµες συµπληρωµατικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος για συµπλήρωση καταναλωτικών δαπανών

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά
Ειδικοί επιστήµονες: Πετρούλα Βορριά
Ιούνιος 2012
Σχέσεις κράτους πολίτη Πολίτες κατήγγειλαν την άρνηση των ∆.Ο.Υ. και του υπουργείου Οικονοµικών να
αποδεχθούν την υποβολή αποδείξεων δαπανών µετά την αρχική δήλωση
φορολογίας εισοδήµατος για το 2011. Ειδικότερα, πρόκειται για:
α) πολίτες που εκ παραδροµής παρέλειψαν τη συµπλήρωση του κωδικού
δαπανών στη φορολογική δήλωση αλλά επισύναψαν το σώµα των
αποδείξεων σε αυτή,
β) πολίτες που θέλησαν εµπρόθεσµα να προσθέσουν επιπλέον ονοµαστικές
αποδείξεις στη δήλωσή τους και
γ) πολίτες που κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής τους,
διαπίστωσαν ότι, λόγω τεχνικού προβλήµατος του πληροφοριακού
συστήµατος φορολογίας TAXIS, η δήλωση απεστάλη οριστικά ελλιπής,
δηλαδή χωρίς την καταχώριση όλων των κωδικών, µεταξύ των οποίων και ο
κωδικός δαπανών.
Η διοίκηση απέρριψε τα αιτήµατα των πολιτών για άµεση και εµπρόθεσµη
συµπλήρωση της αρχικής δήλωσης µε συµπληρωµατική δήλωση µε την αιτιολογία
ότι αυτό δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος προβλέπει ότι για το οικονοµικό έτος 2011
(εισοδήµατα του έτους 2010) το αφορολόγητο ποσό των 12.000 ευρώ ισχύει, εφόσον
ο φορολογούµενος προσκοµίσει αποδείξεις, οι οποίες λαµβάνονται υπόψη µόνον
εφόσον έχουν περιληφθεί στην αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. Το
υπουργείο Οικονοµικών υποστήριξε ότι η σχετική διάταξη του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος δεν επιτρέπει την εισαγωγή εξαιρέσεων.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε την προβληµατική τακτική των ∆.Ο.Υ. κατά
την υποβολή χειρόγραφων δηλώσεων, σύµφωνα µε την οποία διαχώρισαν τις
δηλώσεις από τις αποδείξεις και κατόπιν προχώρησαν σε εκκαθάριση των
δηλώσεων. Η πρακτική αυτή, προκάλεσε αδυναµία εντοπισµού των αποδείξεων και
συσχετισµού τους µε τις δηλώσεις σε περίπτωση παράλειψης του σχετικού κωδικού
στη δήλωση. Επιπλέον, η ανεξάρτητη αρχή παρατήρησε ότι εξαιτίας τεχνικών
προβληµάτων του συστήµατος TAXIS της γενικής γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), προκλήθηκε απώλεια τµήµατος της δήλωσης κατά την
υποβολή της, καθώς και του κωδικού δαπανών, µε αποτέλεσµα την αδυναµία των
πολιτών να δικαιολογήσουν τις δαπάνες τους, παρόλο που είχαν στη διάθεσή τους
τα αποδεικτικά δαπανών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι είναι απαραίτητη η τροποποίηση της
σχετικής διάταξης, ώστε να γίνει αποδεκτή η εµπρόθεσµη συµπληρωµατική δήλωση,
επειδή φορολογητέο εισόδηµα θεωρείται το καθαρό εισόδηµα που αποµένει µετά την
αφαίρεση των δαπανών. Ακόµη, ζήτησε να διερευνηθεί η δυνατότητα βεβαίωσης της
διακοπής λειτουργίας του συστήµατος TAXIS, κατά την υποβολή της αρχικής
δήλωσης των φορολογούµενων και πρότεινε σε περίπτωση δυσλειτουργίας, να
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτής, µε τον υπολογισµό των δαπανών τους.

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η διεύθυνση Φορολογίας
Εισοδήµατος τροποποίησε τη σχετική διάταξη. Η πρόταση της ανεξάρτητης αρχής
έγινε αποδεκτή, αλλά µόνο αναφορικά µε τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2012
(που αποκτήθηκαν το 2011) και εντεύθεν. Για το οικονοµικό έτος 2011, η Γ.Γ.Π.Σ.
διαπίστωσε ότι λόγω τεχνικών προβληµάτων δεν ελήφθησαν υπόψη κωδικοί,
συµπεριλαµβανοµένου και του κωδικού δαπανών και έδωσε προς τις αρµόδιες
∆.Ο.Υ. οδηγίες υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για τους φορολογούµενους που
αποδεδειγµένα αντιµετώπισαν το εν λόγω πρόβληµα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας