Υποχρεωτική πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού των ΟΤΑ μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετών αμοιβών του προσωπικού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου (παρ.1.β. του ιδίου άρθρου) από 01.01.2013 διενεργούνται αποκλειστικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Ε.Α.Π.) μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τυχόν πληρωμές που διενεργούνται με άλλο τρόπο, θα θεωρούνται αυτοδίκαια μη νόμιμες και θα επέρχονται οι εξής κυρώσεις:
i) Ως προς τα φυσικά πρόσωπα : Οι υπάλληλοι και οι δημόσιοι λειτουργοί των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) που εμπλέκονται στις πληρωμές εκτός Ε.Α.Π. θα αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256 Ποινικού Κώδικα (ΠΚ) «Απιστία σχετική με την Υπηρεσία», 259ΠΚ «Παράβαση καθήκοντος» και 261 ΠΚ «Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή».
ii) Ως προς τα νομικά πρόσωπα (Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και ν.π.δ.δ. αυτών) και για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωμής μέσω Ε.Α.Π. επιβάλλεται αναστολή καταβολής μισθοδοσίας του προσωπικού του φορέα ή / και παρακράτηση του σχετικού ποσοστού όπως εξειδικεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία με απόδοσή του ως δημόσιο έσοδο. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. επέρχεται παρακράτηση μέρους ή συνόλου από το ποσό των δικαιούμενων πόρων (ΚΑΠ-επιχορηγήσεις) καθώς και αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 της υπ΄αριθμ. 2/37345/0004 (ΦΕΚ Β’ 784) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τα ανωτέρω έχουν καταστεί υποχρεωτικά για τους Ο.Τ.Α. και τα ν.π.δ.δ. αυτών ήδη από την 31η Δεκεμβρίου 2010. Πέραν των λοιπών δε κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις περί ευθύνης δημοσίων υπολόγων, με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίζονται ειδικές κυρώσεις για τους Ο.Τ.Α. και τα ν.π.δ.δ. αυτών καθώς και για τους υπαλλήλους τους (Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών, Ταμειακών Υπηρεσιών, εκκαθαριστές και γενικά κάθε υπάλληλο που εμπλέκεται στην ανωτέρω παράβαση) και τους αιρετούς που εμπλέκονται στη μη νόμιμη πληρωμή (εκτός Ε.Α.Π.) των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του συνόλου του προσωπικού τους. Ενόψει των προβλέψεων της παραγράφου 1.γ. της ανωτέρω Π.Ν.Π. επισημαίνεται ιδιαιτέρως η υποχρέωση διενέργειας της πληρωμής των αποδοχών όλων των υπαλλήλων που απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου, καθώς και των αντιμισθιών των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκλειστικά από την Ε.Α.Π., άλλως θα θεωρούνται στο σύνολό τους μη νόμιμες.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας