Υποβολή ΦΜΥ προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 3 και απασχόληση προσωπικού την προηγούμενη χρήση, ΠΑΝΩ από 50 Άτομα.

Υπόχρεοι που που απασχολούσαν κατά μέσο όρο, κατά την προηγούμενη χρήση, περισσότερα από πενήντα πρόσωπα (50) (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2), με ΑΦΜ που λήγει σε 3 έχουν υποχρέωση για

α) Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ προηγούμενου μήνα. \

καταληκτική ημερομηνία
22/6/2012

Εγγραφείτε στο Newsletter μας