ΥΠΕΣ προς ΟΤΑ: Αυτές οι κρίσιμες Υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν

Εξαιρετικώς επείγουσα Εγκύκλιο απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών στους Δήμους και στις Περιφέρειες της Χώρας, προσδιορίζοντας ποιες είναι οι Υπηρεσίες που απαραιτήτως πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Αναλυτικότερα, ο Π.Θεοδωρικάκος τονίζει τα κάτωθι:

“Στο πλαίσιο των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (25.2.2020, 11.3.2020 και 14.3.2020) και σε συνέχεια των οδηγιών που σας έχουν παρασχεθεί με την αριθμ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (Α∆Α: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) Εγκύκλιο του Υπουργείου μας, σχετικά με τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Δεδομένου ότι οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού παρέχουν υπηρεσίες σε νευραλγικούς τομείς, κρίσιμους για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, κατά το σχεδιασμό της λειτουργίας των υπηρεσιών σας θα πρέπει να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι κάτωθι υπηρεσίες σας να παραμείνουν σε λειτουργία, με βάση το διαθέσιμο προσωπικό.

ΟΤΑ Α΄ βαθμού:

– Υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης (όπου οι υπηρεσίες αυτές ασκούνται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί γι’ αυτό το σκοπό, βλ. ιδίως ∆ΕΥΑ, τα ανάλογα θα ισχύσουν και για τα εν λόγω ΝΠΙΔ),

– Υπηρεσίες Κοιμητηρίων

– Πολιτικής Προστασίας

– Κοινωνικές Υπηρεσίες (Δημοτικά Ιατρεία, Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

– Δημοτικής Αστυνομίας (όπου υφίσταται)

– Ληξιαρχεία

– Τεχνικές Υπηρεσίες

– Διοικητικές / Οικονομικές Υπηρεσίες (ιδίως Προμηθειών, Μισθοδοσία, Εξόφληση Δαπανών)

– Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας

ΟΤΑ Β΄ βαθμού

– Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (ιδίως υποπερίπτωση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής)

– Πολιτικής Προστασίας

– Κοινωνικής Προστασίας

– Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

– Διοικητικές / Οικονομικές Υπηρεσίες (ιδίως Προμήθειών, Μισθοδοσία, Εξόφληση Δαπανών)

Κρίνεται απαραίτητο οι ανωτέρω υπηρεσίες να παραμείνουν σε πλήρη λειτουργία.

Για την πλήρη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών, το αρμόδιο όργανο δύναται είτε να καθορίσει την εκ περιτροπής αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων, είτε, εφόσον απαιτείται, την παροχή εργασίας σε βάρδιες, αποκλειστικά στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εν λόγω έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας του φορέα και συμπληρωματικά την παροχή εργασίας εξ’ αποστάσεως.

Προς τούτο και όπως σας έχουμε ήδη γνωρίσει με την αριθμ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (Α∆Α: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) Εγκύκλιο του Υπουργείου μας, οι νέες ειδικές ρυθμίσεις παρέχουν τη δυνατότητα στο αρμόδιο όργανο κάθε Φορέα (Δήμου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Συνδέσμου) να αξιοποιήσει το σύνολο του παρόντος προσωπικού, αναλόγως του κλάδου / ειδικότητας, των γνώσεων και της εμπειρίας του, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αυτών.

Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στον οικείο Δήμαρχο / Περιφερειάρχη να αξιοποιήσει και κάθε διαθέσιμο προσωπικό, ακόμη και από άλλες οργανικές μονάδες ή νομικά πρόσωπά, κατά προτεραιότητα για τη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών. Στην κρίση του αρμοδίου οργάνου ανήκει η επιλογή της κατάλληλης οργάνωσης κάθε υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της σε συνάρτηση με το διαθέσιμο προσωπικό, που θα κληθεί να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας των Φορέων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να οριστεί προσωπικό ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης θα πρέπει να έχει ορίσει εκ των προτέρων και να έχει προβλέψει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας δεδομένων των ραγδαίων εξελίξεων. Κατά τον ορισμό του προσωπικού ασφαλείας θα πρέπει να προβλέπεται ο ελάχιστος αριθμός των υπαλλήλων και οι κλάδοι-ειδικότητες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

Τέλος, σε συνέχεια της αριθμ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (Α∆Α: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) με την οποία ορίστηκε ότι οι Φορείς καλούνται να προβούν σε κατάρτιση πλάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης, προς υποβοήθησής σας, σας γνωρίζουμε ότι με νεότερο έγγραφό μας, θα σας παρασχεθούν οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των στοιχείων, καθώς και τη μεθοδολογία συμπλήρωσης του σχετικού πλάνου. ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας