Στ. Τουλουπίδης: “Αυθαίρετες οι αποφάσεις Καραμπίνη-Ουδέποτε επανήλθε στα Πρυτανικά Καθήκοντα”

Σε διαπιστωτική πράξη προχώρησε ο Πρυτανεύων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Σταύρος Τουλουπίδης, με το οποίο ενημερώνει πως ο κ. Καραμπίνης Αθανάσιος, “ουδέποτε επανήλθε στα πρυτανικά του καθήκοντα” αλλά τέθηκε σε νέα παύση καθηκόντων μετά την 5.3.18 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου.

Με την πράξη αυτή, ο Πρυτανεύων Σταύρος Τουλουπίδης ενημερώνει πως όλες οι ενέργειες του κ. Καραμπίνη από 1.3.18 θεωρούνται “αυθαίρετες”, μέσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ τη Δευτέρα 5.3.18. Σύμφωνα με τον Πρυτανεύοντα, οι αποφάσεις τις παραπάνω συνεδρίασης θεωρούνται “ανύπαρκτες”.

 

Αναλυτικά η διαπιστωτική πράξη του Πρυτανεύοντος Σταύρου Τουλουπίδη:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ο ΠΡΥΤΑΝΕΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ3412/Ζ2/4-7-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νου Γαβρόγλου.
  2. Την υπ’ αριθμ. 465/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
  3. Την με αρ. πρωτ. Φ140.ΕΜΠ/1416/Ζ2/5-3-2018 δεύτερη απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νου Γαβρόγλου.
  4. Το άρθρο 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος.
  5. Τις διατάξεις του Ν. 3068/2002.

Διαπιστώνεται

ότι ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Αθανάσιος Καραμπίνης ουδέποτε επανήλθε στα πρυτανικά του καθήκοντα, παρά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 465/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (σχετ. με αρ. 2), εφόσον δεν εκδόθηκε προς τούτου διαπιστωτική πράξη της διοίκησης, αλλά αντίθετα και σε συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ, εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ140.ΕΜΠ/1416/Ζ2/5-3-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (σχετ. με αρ. 3) με την οποία τίθεται αιτιολογημένα πλέον σε αποχή από τα πρυτανικά του καθήκοντα και κατ΄επέκταση αντικαθιστά την προηγούμενη πράξη (σχετ. με αρ. 1) που ακυρώθηκε.

Συνακόλουθα διαπιστώνεται ότι όλες οι πράξεις του Καθηγητή κ. Αθανάσιου Καραμπίνη στις οποίες προέβη ως ασκών αυθαιρέτως πρυτανικά καθήκοντα από 1-3-2018 είναι ανυπόστατες.

Επίσης ανυπόστατη είναι και η υπό αυτού αναρμοδίως συγκληθείσα έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου της 5-3-2018, η οποία θεωρείται ως μη γενόμενη, οι δε αποφάσεις της ανύπαρκτες, μη παράγοντας κανένα έννομο αποτέλεσμα.

          Ο Πρυτανεύων

         Καθηγητής Σταύρος Τουλουπίδης

Εγγραφείτε στο Newsletter μας