Στις 22 Μαΐου Πρυτανικές Εκλογές στο ΔΠΘ

Μετά από σημερινή ενημερωτική επιστολή του Πρυτανεύοντος του ΔΠΘ προς τα μέλη ΔΕΠ της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος, ανακοινώθηκε πως την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και ώρες 9.00 με 17.00 θα διενεργηθούν στο κτίριο Διοίκησης στην Κομοτηνή εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ως Πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας του οικείου Ιδρύματος για θητεία τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου του τέταρτου ακαδημαϊκού έτους, ακόμη και αν η εκλογή έλαβε χώρα, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους της θητείας. Αντιπρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής του οικείου Ιδρύματος για ίδια θητεία.


Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη έχουν όσοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών και κατά την προηγούμενη τριετία. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να θέσει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα δύο αξιώματα.

Ο Πρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη. Ο Αντιπρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του Αντιπρύτανη. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο (2) θητείες, συνολικά. Οι θητείες που έχουν ολοκληρωθεί στα αντίστοιχα αξιώματα, δυνάμει προϊσχυουσών διατάξεων, συνυπολογίζονται για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.


Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψηφίους Πρυτάνεις και για έναν μόνο από τους υποψηφίους Αντιπρυτάνεις δίπλα από το όνομά του.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη, ταυτόχρονα για τους υποψηφίους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή τυχόν επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας