Προκήρυξη μίας θέσης εργασίας οδηγού για τον σύλλογο ΠΕΡΠΑΤΩ

Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ δυνάμει της υπ. αρ. 01.01/2017 απόφασης του Δ.Σ. προκηρύσσει διαδικασία κάλυψης μίας (1) θέσης εργασίας για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία με τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

Οι υποψήφιοι οφείλουν αν αποστείλουν με ταχυδρομείο ή να καταθέσουν στα γραφεία του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ σφραγισμένο φάκελο με τα εξής χαρακτηριστικά :

Διαδικασία επιλογής.
Έπειτα από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ο Σύλλογος ΠΕΡΠΑΤΩ θα προβεί στην κατάρτιση σχετικών λιστών. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο, χρόνο και τρόπο διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη των υποψηφίων από την τριμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ. Έπειτα από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων θα αναρτηθεί πίνακας αποτελεσμάτων. Οι επικρατέστεροι εκ των συμμετεχόντων θα ειδοποιηθούν προκειμένου να υπογράψουν την σχετική σύμβαση εργασίας. Σε περίπτωση όπου ο πρώτος έκαστης λίστας δεν επιθυμεί να υπογράψει την σχετική σύμβαση θα ειδοποιηθεί ο επόμενος κοκ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία μπορείτε να πληροφορηθείτε από την Γραμματεία του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ στα τηλέφωνα 2531036909.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας