Παρατείνεται ως το 2025 το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Με KYA τροποποιείται προηγούμενη απόφαση (υπ’ αρ. 22766/9.4.2020) για το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης. Οι αλλαγές αφορούν τις προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος και δεν έχουν ενταχθεί ακόμη σε αυτό, καθώς και το σύνολο των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα ή πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ το πρόγραμμα παρατείνεται κατά δύο έτη, καθώς «η προγραμματική περίοδος είναι τα έτη 2020 – 2025, με δυνατότητα παράτασης».

Επίσης στο άρθρο 11, αντικαθίσταται η παρ. 4 ως εξής:

«4. Σε περίπτωση ένταξης πράξης σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κ.ά.), η πράξη απεντάσσεται και μεταφέρεται στο εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Τα δάνεια που έχουν συνομολογηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος για τη χρηματοδότηση απεντασσόμενης και μεταφερόμενης πράξης εξοφλούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών όσον αφορά το μέρος τους που έχει εκταμιευθεί και αποσβένονται όσον αφορά στο μη εκταμιευμένο υπόλοιπό τους χωρίς την επιβολή πρόσθετων τόκων εξόφλησης και απόσβεσης.

Κάθε είδους ανείσπρακτα έξοδα και δαπάνες συνομολόγησης και εξόφλησης των εν λόγω δανείων εξακολουθούν να βαρύνουν το ΠΔΕ».

Στην παρ. 2 του άρθρου 12 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περιπτώσεις σημαντικής διαφοροποίησης του φυσικού ή του οικονομικού αντικειμένου έργου που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφέρθηκε στο παρόν Πρόγραμμα δυνάμει της υπ’ αρ. 829/18.6.2020, (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, είναι δυνατή η υπέρβαση του πλαφόν των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (βάσει των οποίων εντάχθηκαν), μέχρι το ποσοστό 10%, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017, όπως ισχύει, με ισόποση επιβάρυνση του πλαφόν Κατηγορίας της παρ. 3 του άρθρου  6, χωρίς υπέρβαση αυτού».

About Author

Εγγραφείτε στο Newsletter μας