Ξεκίνησε η Σύνοδος των Πρυτάνεων

Σήμερα το πρωί ξεκίνησε η τριήμερη Σύνοδος Πρυτάνεων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σάββατο με την παρουσία του Υπουργού Παιδείας, κ. Κώστα Γαβρόγλου. 

Στην ατζέντα υπάρχουν 54 θέματα προς συζήτηση, τα οποία είναι:

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού  

1.    Οργανόγραμμα-Οργανισμός-Εσωτερικοί Κανονισμοί

2.    Πιστοποίηση Ιδρυμάτων και Προγραμμάτων Σπουδών

3.    Θέματα Λειτουργίας των ΑΕΙ

4.    Τρέχοντα ακαδημαϊκά και διοικητικά θέματα

5.    Ευρωπαϊκοποίηση – Διεθνοποίηση των ΑΕΙ

Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

6.    Χρηματοδότηση των ΑΕΙ – Αλγόριθμος κατανομής επιχορηγήσεων

7.    Μεταβίβαση κονδυλίων από ΕΛΚΕ σε Τακτικό Προϋπολογισμό

8.    Κατάργηση προληπτικού ελέγχου από 01/01/2019

Έρευνας

9.      Θεσμικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε.

10.    Οικονομικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε.

11.    Οργανωτικά θέματα λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε.

12.    Διαχειριστικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε.

13.    Προτάσεις για την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη οργάνωση και λειτουργία των ΕΛΚΕ

Φοιτητικής Μέριμνας

14.    Στέγαση φοιτητών-ΙΝΕΔΙΒΙΜ

15.    Σίτιση φοιτητών

Διάφορα θέματα

16.    Η συμβολή των Πανεπιστημίων στους στόχους της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
 
17.    Ενεργειακή Αναβάθμιση Πανεπιστημίων και άλλες χρηματοδοτήσεις
 
18.    H Ομογένεια και ο ρόλος της στην σύσφιξη των σχέσεων των Πανεπιστημίων διεθνώς

19.  Ελεγκτικό Συνέδριο 

20.    Πανεπιστήμια – Εκπαίδευση – Ε.Ε.
 
21.    Φοιτητική Κινητικότητα εντός των Α.Ε.Ι.
 
22.    Πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
 
23.    Μεταβίβαση κονδυλίων από τους ΕΛΚΕ στον Τακτικό Προϋπολογισμό των Πανεπιστημίων
 
24.    Ενημέρωση για την Ένωση Βαλκανικών Πανεπιστημίων και για το Δίκτυο Πανεπιστημίων
της Μαύρης Θάλασσας

Σύνοδος Αντιπρυτάνεων  

Παράλληλα, πραγματοποιείται και Σύνοδο Αντιπρυτάνεων, κατά την οποία θα συζητηθούν τα εξής: 

1.    Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΑΕΙ
 
2.    Υποστελέχωση των Πανεπιστημίων από μέλη ΔΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό
 
3.    Ξενόγλωσσα Προπτυχιακά στα ΑΕΙ
 
4.    Θεσμικό Πλαίσιο εισαγωγής φοιτητών στα ΑΕΙ
 
5.    Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
 
6.    Παραβατικότητα στα ΑΕΙ
 
7.    Πρόταση για δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη του προσωπικού των Α.Ε.Ι. όλων των κατηγοριών
 
8.    Ένταξη των ΕΔΙΠ σε θέσεις  Λέκτορα
 
9.    Πρόταση για αλλαγή της αξιολόγησης των ΠΜΣ

10.    Πρότυπο Εγχειρίδιο Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και Διαδικασίας Πιστοποίησης
 
11.    Ενημέρωση για τα Διετή Προγράμματα Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα ΑΕΙ.  

12.    Χρηματοδότηση ΜΟΔΙΠ
 
13.    Η Δημιουργία των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και ο ρόλος των Ελληνικών Α.Ε.Ι.
 
14.    Ενημέρωση για τις εργασίες του συνεδρίου “ERASMUS Student Network Greece”
 
15.    Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του δικτύου Study in Europe
 
16.    Ενημέρωση των νέων Πρυτανικών Αρχών για το θέμα των πανεπιστημιακών μουσείων

17.    Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε.
     
18.     Διαχειριστικά ζητήματα απόδοσης ποσοστού από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος από Κα¬θη¬γη¬τές και υπηρετούντες Λέκτορες
 
19.     Σύμβαση Γραμματείας Συνόδου Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίων

20.    Στέγαση φοιτητών- ΙΝΕΔΙΒΙΜ
 
21.    Σίτιση φοιτητών.

22.    Θέματα Τακτικού Προϋπολογισμού- Αλγόριθμος κατανομής επιχορηγήσεων στα Ιδρύματα
 
23.    Μεταβίβαση κονδυλίων από ΕΛΚΕ σε Τακτικό Προϋπολογισμό
 
24.    Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Εταιρειών Αξιοποίησης Περιουσίας
 
25.    Ανανέωση Επιστημονικού Εξοπλισμού
 
26.    Χρησιμοποίηση μη καταβαλλομένων αποδοχών για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών
 
27.    Κατάργηση προληπτικού ελέγχου από 01/01/2019

28.    Θέματα προδικαστικών προσφυγών προς την ΑΕΠΠ
 
29.    Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων των ΑΕΙ
 
30.    Υποστελέχωση τεχνικών υπηρεσιών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας