Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2012-2013

Σας ενημερώνουμε ότι στις 5-9-2012 (ΦΕΚ Α΄171) δημοσιεύθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία, στο άρθρο 1, προβλέπει ότι:
«1. Οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, για το σχολικό έτος 2012-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ αρ.35415/28-7-2011 (Β΄1701). Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις αυτές δεν καταρτισθούν μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν από τους Δήμους, η μεταφορά των μαθητών γίνεται από τις Περιφέρειες, κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου με παράταση, αναδρομικώς και μέχρι 30-6-2013, των οικείων συμβάσεων, που έχουν καταρτισθεί και παραταθεί, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ν.4071/2012 (Α΄85), εφαρμοζομένων αναλόγως. Σε περίπτωση κατάρτισης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών από τους Δήμους, οι συμβάσεις που συνάπτονται από τις Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, από το χρόνο κατάρτισης και ισχύος των αντίστοιχων συμβάσεων των Δήμων.
2. Οι συμβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, εκτελούνται μέχρι τη λύση τους με κόστος το οποίο διαμορφώνεται κατόπιν διαπραγμάτευσης, απομειωμένο σε ποσοστό τουλάχιστον 17% σε σχέση με το αντίστοιχο που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2012.
3. Για όσα δρομολόγια εκ των συμβάσεων των προηγουμένων παραγράφων προκύψει αδυναμία των μεταφορέων να τα πραγματοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα δρομολόγια, οι Περιφέρειες αναθέτουν καθένα από αυτά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με κόστος το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του παρόντος.»

Επί της ανωτέρω ρύθμισης, η οποία τονίζεται ότι αφορά και επηρεάζει αποκλειστικά τη διαδικασία μεταφοράς μαθητών με δημόσιες συμβάσεις, διευκρινίζονται τα εξής:
Με την πρώτη παράγραφο καθίσταται σαφές ότι το θεσμικό πλαίσιο μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Κ.Υ.Α. αρ.35415/28-7-2011) παραμένει ως έχει. Οι διαδικασίες μεταφοράς μαθητών με τον Α΄ (δημόσια συγκοινωνία – ειδικά μαθητικά δελτία) και Β΄ (ίδια μεταφορικά μέσα των δήμων) τρόπο της Κ.Υ.Α. θα εκτελεστούν όπως έχουν ήδη δρομολογηθεί από τους οικείους δήμους, καθώς η εν λόγω πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν τις επηρεάζει.
Συνεπώς οι διαδικασίες μεταφοράς μαθητών οι οποίες επηρεάζονται από την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση είναι, αποκλειστικά, οι εξής:

εκείνες τις οποίες οι δήμοι έχουν δρομολογήσει να εκτελέσουν με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και συνάπτονται σύμφωνα με το κεφ. Γ του άρθρου 2, της ανωτέρω Κ.Υ.Α. στις οποίες:
α) είτε δεν έχουν ακόμη συμβασιοποιηθεί έως την έναρξη της σχολικής χρονιάς και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης
β) είτε έχουν ολοκληρωθεί και προκύπτουν άγονα δρομολόγια

εκείνες τις οποίες οι δήμοι έχουν δρομολογήσει να εκτελέσουν σύμφωνα με την παρ.3, κεφ. Α του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να συνάπτουν συμβάσεις του άρθρου 19 του ν.2963/2001 και μέχρι την κατάρτισή τους

Επομένως οι διαγωνισμοί των δήμων οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη δεν αναβάλλονται, ματαιώνονται ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο επηρεάζονται από τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, αλλά αντιθέτως οι δήμοι οφείλουν να συνεχίσουν τις ήδη δρομολογημένες διαδικασίες μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Με την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και την κατάρτιση των συμβάσεων μεταξύ δήμων και νέων αναδόχων, οι παρατάσεις των συμβάσεων από τις περιφέρειες «λύονται αυτοδικαίως και αζημίως» κατά το μέρος τους που αφορά την υπογεγραμμένη σύμβαση και οι νέοι ανάδοχοι αναλαμβάνουν τα αντίστοιχα δρομολόγια.
Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων που δίνεται με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αφορά αποκλειστικά τις συμβάσεις των περιφερειών (τέως Ν.Α.) και όχι τις συμβάσεις των δήμων. Εφόσον οι δήμοι είχαν προβλέψει στις διακηρύξεις των συμβάσεων του προηγούμενου σχολικού έτους δικαιώματα προαίρεσης, σκόπιμο είναι να τα ασκήσουν, εάν προκύπτει οικονομικό όφελος, κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αρ.35415/28-7-2011.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα η εν λόγω διαδικασία, παρακαλούμε οι δήμοι να ενημερώσουν εγκαίρως τις περιφέρειες για τα δρομολόγια τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να εκτελεστούν, είτε προσωρινά μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, είτε οριστικά λόγω άγονου αποτελέσματος και να συνεργαστούν, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, ώστε οι παρατάσεις των συμβάσεων να αφορούν τα αναγκαία δρομολόγια και να αποφευχθούν περιπτώσεις διπλών δρομολογίων, έχοντας πάντα υπόψη ότι ισχύουν κατά τα λοιπά όσες διευκρινίσεις και οδηγίες σας έχουν δοθεί έως σήμερα από το Υπουργείο μας.
Οι περιφέρειες αφού προηγουμένως ενημερωθούν από τους δήμους για την ύπαρξη δρομολογίων, αφενός σε διαγωνισμούς οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρωθεί και αφετέρου σε διαγωνισμούς οι οποίοι ολοκληρώθηκαν και το αποτέλεσμά τους για συγκεκριμένα δρομολόγια υπήρξε άγονο, οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην παράταση των συμβάσεων κατά το σκέλος των δρομολογίων που τους αφορούν, με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία εφόσον δε ληφθεί πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ, ώστε να καλύπτει τα τυχόν μέχρι τη λήψη της απόφασης ήδη εκτελεσθέντα δρομολόγια.
Οι συμβάσεις παρατείνονται κατόπιν διαπραγμάτευσης με κόστος απομειωμένο, τουλάχιστον, κατά 17% σε σχέση με το διαμορφωθέν τίμημα εκάστου δρομολογίου, έτσι όπως αυτό είχε διαμορφωθεί τον Ιούνιο του 2012. Συνεπώς η εν λόγω απομείωση του κόστους δεν υπολογίζεται επί του τιμήματος της αρχικής σύμβασης, αλλά επί του κόστους το οποίο είχε διαμορφωθεί κατόπιν των σχετικών οδηγιών και εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και των διαπραγματεύσεων μεταξύ μεταφορέων και εκάστης περιφέρειας, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους μας.
Σύμφωνα με την παρ.3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όσα δρομολόγια από τις συμβάσεις των περιφερειών προκύψει αδυναμία των μεταφορέων να τα πραγματοποιήσουν, όπως επίσης και τα νέα δρομολόγια, ανατίθενται από τις περιφέρειες με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. Συμβάσεις περιφερειών οι οποίες παρατάθηκαν αλλά δεν ενεργοποιήθηκαν σε ορισμένους δήμους είτε για το σύνολο των δρομολογίων τους, είτε εν μέρει, μπορούν κατόπιν αιτήματος του δήμου να ενεργοποιηθούν. Το κόστος των ανωτέρω διαμορφώνεται κατόπιν διαπραγμάτευσης και είναι απομειωμένο τουλάχιστον κατά 17%, αφού ληφθεί ως βάση το τίμημα το οποίο είχε προκύψει σύμφωνα με τα ανωτέρω έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών και τις εγκυκλίους μας.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας