Τα παράξενα της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ- Την ίδια μέρα που αναθέτουν εκτέλεση έργου, την ίδια μέρα και το πληρώνουν;

Από το πρωί κοιτάω και ξανακοιτάω τα έγγραφα που ανέβασε σήμερα 13/9/2023 η  Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ στην Διαύγεια και δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται .

Διαβάζω

ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2023
Στη Κομοτηνή, σήμερα, ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, συνήλθε σε
ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, κατόπιν της υπ’ αριθμ.
1062/07-09-2023

Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006 “Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας”.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως των άρθρων 116, 118 και 120.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 22.
4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.
1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
Την αριθ. 27/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάθεση της πίστωσης (ΚΑΕ 6495)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΚΕΠΠΑΚ
(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
Την απόφαση ανάληψης δαπάνης αρ. 83 (ΑΔΑ 6ΔΗ1ΟΚΩΩ-2Σ4).
6. Την ανάγκη της επιχείρησης για την εν λόγω υπηρεσία.

 

Την ίδια μέρα υπογράφεται η δέσμευση πληρωμής

Και μετά δύο ημέρες ο Προμηθευτής πάει στην Τράπεζα και εισπράττει το πόσο

Συγγνώμη αλλά κάπου έχω μπερδευτεί

Τι έργο ήταν αυτό που ανατέθηκε  και εκτελέσθηκε άμεσα και πληρώθηκε άμεσα ; Άντε να ήταν μια απλή προμήθεια υλικού…δικαιολογούταν η αμεσότητα….αλλά εργασίες τόσο μεγάλου ποσού και να έχουν τελειώσει εν ριπή οφθαλμού;

Όσο για την γρηγοράδα πληρωμής ….σίγουρα πρέπει να μπει σε βιβλίο Γκίνες…αφού ως χώρα δεν φημιζόμαστε για τις αμεσότητες των πληρωμών από δημόσιους ή δημοτικούς οργανισμούς.

Α ναι…και το έργο είναι απ ευθείας ανάθεση…όχι διαγωνισμός για την μικρότερη τιμή εκτέλεσης.

About Author

Εγγραφείτε στο Newsletter μας