ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

Η ετήσια έκθεση του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2011, κοινοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο Κομοτηνής καθώς και στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κομοτηνής.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ
Με το ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) άλλαξε ριζικά ο αυτοδιοικητικός χάρτης της χώρας. Νέες δομές και νέοι θεσμοί εισήχθησαν στον χώρο της αυτοδιοίκησης με σκοπό να θεμελιωθεί μια νέα αρχιτεκτονική δομή του κράτους, με γνώμονα των οργανωτικών επιλογών της, τον πολίτη και την εξυπηρέτηση των αναγκών του (αιτιολογική έκθεση ν. 3852/2010). Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο ν. 3852/2010 εισάγει με το άρθρο 77, τη λειτουργία ενός νέου ανεξάρτητου θεσμού, του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, που δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του α΄ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το άρθρο 77 του ν. 3852/2010 έχει ως εξής :

Άρθρο 77

Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης

1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως
Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με
δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη
της διαδικασίας επιλογής. Ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν
μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα
του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που
προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η Θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί
τη Θητεία των δημοτικών αρχών.
2. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη “γίνεται εντός” δύο (2)
μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.
Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η
οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)
του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή,
η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την
ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή
διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων
του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
*** Η φράση “πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία”
της παρ.2 αντικαταστάθηκε με τη φράση “γίνεται εντός”, ως άνω, δυνάμει της
παρ.2 άρθρου 58 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118/24.5.2011.
3. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου,
δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση
των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεων του
και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι
υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους
ενδιαφερόμενους.
4. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της
επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως
ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις Αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών,
καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
5. Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η
ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής
κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από
την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση
προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής Διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό,
τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του, όσο και επ` ευκαιρία σημαντικών
προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο
και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του
δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη
αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών
υπηρεσιών.
6. Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει Αντιμισθία
ισόποση με την Αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την
καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν
οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

Με την θεσμοθέτηση του “συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης” εισάγεται στην διάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης η δυνατότητα διαµεσολαβητικής επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν από την κακοδιοίκηση κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων των δημοτικών υπηρεσιών.
Αποστολή του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των υπηρεσιών του δήμου και των νομικών προσώπων αυτού με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Διαμεσολαβεί σημαίνει προσπαθεί να βρει μια λύση στο πρόβλημα του πολίτη, από τη στιγμή βέβαια που έχει προβεί σε μια έρευνα και έχει διαπιστώσει ότι το πρόβλημα του πολίτη είναι πράγματι βάσιμο. Το νόημα της διαμεσολάβησης αυτής είναι πολύ απλό : να γλιτώσει πρώτα απ’ όλα τον πολίτη από τον κόπο, τα έξοδα και τη σπατάλη χρόνου να πάει στο δικαστήριο . Και αντίστοιχα για τους ίδιους λόγους να απαλλάξει από τον αντίστοιχο φόρτο τη διοίκηση. Το έργο του συμπαραστάτη του δημότη είναι οριοθετημένο στο διοικητικό χώρο του δήμου και δεν εκτείνεται στη λειτουργία των πολιτικών οργάνων. Δηλ. ο Συμπαραστάτης δεν διαμεσολαβεί μεταξύ των αιρετών και των πολιτών ούτε ασκεί έλεγχο στις πράξεις των αιρετών. Η αποστολή του Συμπαραστάτη, όπως αναφέρθηκε, είναι διαμεσολαβητική και περιορίζεται αποκλειστικά στη διοικητική λειτουργία, όπως αυτή ασκείται από τους δημοτικούς υπηρεσιακούς παράγοντες.
Μάλιστα στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 για τον θεσμό του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης αναφέρεται ότι, μεταξύ άλλων, ο νέος θεσμός σκοπό έχει και την αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών.
Οι αρχές που πρέπει να διέπουν τον συμπαραστάτη είναι η αμεροληψία, η διαφάνεια, η αντικειμενικότητα, η ανεξαρτησία, η ίση μεταχείριση, η ταχεία επίλυση των διαφορών, η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.
Μεταξύ των υποχρεώσεων του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης είναι και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης και η παρουσίασή της από τον ίδιο, ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου στην ειδική δημόσια συνεδρίαση για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της (άρθρο 77 παρ. 5 ν. 3852/2010).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΟΜΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Είχα την τιμή να εκλεγώ συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Κομοτηνής στην συνεδρίαση της 28ης Φεβρουαρίου 2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής. Να σημειωθεί ότι ελάχιστοι Δήμοι σε όλοι την Ελλάδα (μόλις 25) πέτυχαν να επιλέξουν συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στις αντίστοιχες συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων τους.
Δυστυχώς λόγω της εφαρμογής του Καλλικράτη, των διοικητικών μεταρρυθμίσεων, της αναδιάταξης των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, των νέων δεδομένων, της οικονομικής δυσπραγίας, το γραφείο του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στον Δήμο Κομοτηνής κατέστη δυνατό να ετοιμαστεί, μόλις στα μέσα του φθινοπώρου 2011. Όλο αυτό το διάστημα εξυπηρετούσα τους δημότες και τους ενδιαφερόμενους, με την χρήση άλλων χώρων και γραφείων του δημαρχείου, όπου όμως δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί το ανάλογο περιβάλλον όπου ένας πολίτης – δημότης μπορεί να υποβάλλει μία καταγγελία ή να αναφέρει κάποιο πρόβλημά του σε κλίμα εμπιστοσύνης και εχεμύθειας, όταν εντός του γραφείου, πέραν του Συμπαραστάτη, παρευρίσκονται και άλλοι υπάλληλοι του δήμου και δημότες.
Το γραφείο του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης λειτουργεί στο πρώτο όροφο του δημαρχιακού καταστήματος στην Πλ. Βιζυηνού 1 στην Κομοτηνή και ο αριθμός τηλεφώνου του γραφείου, όπου μπορεί οποιοσδήποτε να επικοινωνεί μαζί μου είναι το 2531352473 καθώς και το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Κομοτηνής 2531352400. Δυστυχώς λόγω της μειωμένου προσωπικού του Δήμου Κομοτηνής δεν μου παρέχεται η δυνατότητα να απασχολώ μόνιμα υπάλληλο του Δήμου Κομοτηνής. Στην συγκεκριμένη φάση όμως και ανάλογα με την πορεία των υποθέσεων στο γραφείο του Συμπαραστάτη δεν κρίνεται και απαραίτητη η ύπαρξη μόνιμα, υπαλλήλου στο γραφείο.
Ενώ η αρχική μου επιδίωξη ήταν, όλες οι αναφορές καταγγελίες αιτήματα κλπ., να γίνονται μόνο εγγράφως, ένα από τα σπουδαιότερα προβλήματα που αντιμετωπίζω είναι η απροθυμία των δημοτών – πολιτών που επισκέπτονται το γραφείο να υποβάλλουν εγγράφως το αίτημα, καταγγελία ή αναφορά τους. Η απροθυμία αυτή όπως έχω διαπιστώσει έγκειται κυρίως, είτε στη μη γνώση γραφής (παρόλο που προθυμοποιούμαι να συντάξω εγώ για λογαριασμό τους το σχετικό έγγραφο), είτε διότι έχουν συνδέσει την υποβολή εγγράφου με την γραφειοκρατία του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα («κάνε την αίτηση και θα δούμε»). Για να μην ακυρωθεί ο σκοπός της θέσπισης του θεσμού, ήτοι η διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των υπηρεσιών του δήμου και των νομικών προσώπων αυτού με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας, δέχομαι και προφορικά αιτήματα εφόσον αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία (π.χ. λήψη κάποιου εγγράφου από το Δήμο) με σκοπό καταρχήν να χτιστεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στον συμπαραστάτη και στους πολίτες και να μη βλέπουν τον θεσμό ως άλλη μία γραφειοκρατική διαδικασία του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρόθεσή μου είναι να εξαλειφθεί σταδιακά αυτό και με την πάροδο του χρόνου να τυποποιηθεί η διαδικασία ενώπιον του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. Μάλιστα με την πάροδο του χρόνου, την λειτουργία του θεσμού για ένα ικανό χρονικό διάστημα, την απόκτηση εμπειρίας, θα πρέπει να καταρτιστεί και ένας κανονισμός λειτουργίας του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, ώστε να
προσδιοριστούν αναλυτικά οι αρµοδιότητές του και ο τρόπος λειτουργίας του γραφείου του.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι παρόλες τις προσπάθειες, ιδίως μέσω των ΜΜΕ, δυστυχώς ο θεσμός δεν είναι ακόμη ευρέως γνωστός, παρόλο που όπως προκύπτει και από την παρακάτω περιληπτική παράθεση των υποθέσεων που απασχόλησαν τον συμπαραστάτη για το έτος 2011, υπήρξε αντιμετώπιση και λύση στο μεγαλύτερο ποσοστό τους με την διαμεσολάβηση του συμπαραστάτη.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

– Χορήγηση άδειας καντίνας για άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Μάρτιος 2011). Ο πολίτης είχε ήδη αιτηθεί την έκδοση άδειας καντίνας τον Δεκέμβριο 2010 από την διεύθυνση εμπορίου του τ. Ν.Δ. Ροδόπης, η οποία όμως δεν εκδόθηκε έως την 31-12-2010. Με την εφαρμογή του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) η χορήγηση των παραπάνω αδειών από 01-01-2011 περιήλθε στην αρμοδιότητα των δήμων και στην συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου Κομοτηνής. Οι υπηρεσίες του δήμου δεν γνώριζαν την διαδικασία και ανέμεναν οδηγίες από το υπουργείο. Το θέμα διευθετήθηκε με αίτημα προς την διεύθυνση εμπορίου του τ. Ν.Δ. Ροδόπης για αποστολή όλου του σχετικού υλικού προς την αρμόδια υπηρεσία του δήμου Κομοτηνής και ενημέρωσής της για τον τρόπο χορήγησης των αδειών αυτών.
– Αναφορά δημότη ότι ύστερα από έντονη βροχόπτωση έγινε εισροή ακάθαρτων λημμάτων στο υπόγειο πολυκατοικίας, το οποίο ενδεχομένως να οφείλεται σε κακή κατασκευή έργου από την ΔΕΥΑΚ. Άμεσα, επίσκεψη με τον δημότη στον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ κ. Καρασταύρου παρουσία του αρμόδιου υπαλλήλου της ΔΕΥΑΚ, ο οποίος ήδη είχε επισκεφτεί το μέρος. Την επομένη ημέρα ο ίδιος υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ μετέβη στην ανωτέρω πολυκατοικία, εντοπίστηκε το πρόβλημα το οποίο δεν οφειλόταν στην ΔΕΥΑΚ, αλλά σε κακοτεχνία του εργολάβου της οικοδομής και προτάθηκε λύση.
– Καταγγελία δημότη ότι επί μία δεκαετία σε ακατοίκητη και εγκαταλελειμμένη οικία που είχε κληρονομήσει στην Αρωγή του τ. Δήμου Αιγείρου, χρεώνεται κατανάλωση νερού και προσαυξήσεις. Ζήτησα από τον υδρονομέα του τ. Δήμου Αιγείρου να επισκεφτεί την οικία, ο οποίος πράγματι με διαβεβαίωσε ότι το σπίτι είναι ακατοίκητο εδώ και πολλά έτη. Μάλιστα ελήφθη και φωτογραφία του υδρομέτρου της εν λόγω οικίας από την οποία προέκυπτε ότι δεν συμβάδιζε η ένδειξη του υδρομετρητή με τις ενδείξεις στο έγγραφο του δήμου που είχε αποσταλεί στον δημότη. Προτάθηκε στον δημότη να υποβάλλει αίτημα προς το δημοτικό συμβούλιο για διαγραφή των ποσών που κακώς επιβλήθηκαν καθώς και των προσαυξήσεών τους, συνοδευόμενο και από σχετικό έγγραφο του υπαλλήλου του δήμου (υδρονομέα), πράγμα το οποίο και έκανε.
– Έγγραφη καταγγελία δημότισσας (23-06-2011) ότι το τμήμα Πολεοδομίας παρόλο που έχει διαπιστώσει αυθαίρετη κατασκευή σε γειτονικό οικόπεδο με το δικό της, αρνείται να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής. Στις 23-06-2011 επισκέφθηκα την Διεύθυνση Πολεοδομίας Περιβάλλοντος, όπου ενημερώθηκα ότι εκκρεμεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής ένσταση κατά της έκθεσης αυτοψίας που διαπιστώνει ως αυθαίρετη την κατασκευή επί του οικοπέδου, η οποία θα εξεταζόταν στις 15-07-2011. Στις 18-07-2011 επισκέφθηκα και πάλι την ανωτέρω υπηρεσία όπου ενημερώθηκα ότι η ένσταση είχε απορριφθεί και ότι η υπηρεσία θα προβεί, στις νόμιμες διαδικασίες για να αιτηθεί την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής. Η δημότισσα ενημερώθηκε εγγράφως για όλες τις ενέργειές μου και την πορεία της υποθέσεώς της.
– Η ανωτέρω δημότισσα επανήλθε με νέα έγγραφη αίτηση (22-08-2011) με την οποία μου ζητούσε να διαμεσολαβήσω και πάλι προκειμένου η υπηρεσία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής. Στις 23-08-2011 επισκέφθηκα και πάλι την Διεύθυνση Πολεοδομίας Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τον Προϊστάμενο του τμήματος Πολεοδομίας, ο οποίος με ενημέρωσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 280 παρ 45 του Ν. 3852/2010, αρμόδια για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων είναι πλέον η αποκεντρωμένη διοίκηση και για το λόγο αυτό θα αποστείλει έγγραφο και τα στοιχεία του φακέλου για να φροντίσει για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής. Κατόπιν και άλλων επισκέψεών μου στην Διεύθυνση Πολεοδομίας Περιβάλλοντος, τελικά το έγγραφο αυτό μαζί με τον σχετικό φάκελο εστάλη στην αποκεντρωμένη διοίκηση στις 16-09-2011 με αρ. πρωτ. 2946/16-09-2011.
– Πρώην δημότισσα, η οποία είχε γεννηθεί στο Φανάρι και είχε μεταδημοτεύσει εδώ και πάρα πολλά έτη αρχικά στον δήμο Ορεστιάδας και κατόπιν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, αναγράφηκε με λάθος κύριο όνομα στα δημοτολόγια του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως. Για την αποφυγή προσφυγής της στην δικαστική οδό για την διόρθωση του ονόματος στα σχετικά δημοτολόγια, προσπάθησα μέσω του ιερέως του Ιερού Ναού του Φαναρίου όπου βαπτίστηκε η ανωτέρω δημότισσα για την ανεύρεση οποιουδήποτε στοιχείου για την διόρθωση του κυρίου ονόματός της. Δυστυχώς για τα έτη προ του 1960 που ζητούσα πληροφορίες, ήτοι για τα έτη 1954-1955, δεν υπήρχε οποιοδήποτε στοιχείο στο αρχείο του Ιερού Ναού του Φαναρίου. Να σημειωθεί ότι η ανωτέρω δημότισσα ζήτησε την βοήθεια του γραφείου μου κατόπιν υποδείξεως από τον Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του δήμου Αλεξανδρούπολης (Αύγουστος 2011).
– Άρνηση χορήγησης άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου σε δημότισσα με αλλοδαπό ο οποίος στερούνταν άδειας παραμονής σε ισχύ. Παρά την αντίθετη άποψή μου και την αντίθετη άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη (επανειλημμένως σε όμοιες υποθέσεις), δυστυχώς η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής, ακολουθώντας οδηγίες του ΥΠΕΣ, αρνήθηκε την χορήγηση άδειας γάμου. Τελικά ο ενδιαφερόμενος προσέφυγε στην δικαιοσύνη και δικαιώθηκε (Νοέμβριος 2011).
– Ενδιαφέρον επίσης υπήρξε από αρκετούς δημότες και πολίτες σχετικά με την έκδοση αδειών για την λαϊκή αγορά.
– Αρκετοί δημότες – πολίτες επικοινώνησαν με το γραφείο του συμπαραστάτη ζητώντας την παρέμβασή μου για την απόδοση σε αυτούς οφειλομένων από τον Δήμο Κομοτηνής, ιδίως παρελθόντων ετών. Αντιμετωπίστηκαν κατά περίπτωση.
– Υπόθεση παραπόνων κατοίκων της οδού Βενιζέλου για ηχορύπανση που προκαλούσε κατάστημα – καφετέρια. Για το θέμα είχε ενημερωθεί από τους κατοίκους και ο Δήμαρχος Κομοτηνής με τον οποίο τελικά υπήρξε περαιτέρω συνεννόηση για το θέμα.
– Επικοινωνία και συνεργασία με δικηγόρους του Δ.Σ. Ροδόπης για δικαστική συνδρομή σε δημότες με οικονομική αδυναμία
– Αναφορά από δημότη για κατάργηση τελών από την ΔΕΥΑΚ. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον δημότη μου αναφέρθηκε ότι είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Κομοτηνής ο οποίος του παρείχε εξηγήσεις. Το θέμα όμως αυτό, της κατάργησης ή μη κάποιων τελών που επιβάλλονται με τον λογαριασμό της ΔΕΥΑΚ, αποτελεί πράγματι πρόβλημα και χρήζει περαιτέρω νομικής κυρίως διερεύνησης ως προς την ορθότητα επιβολής τους.
– Παράπονο δημότη ότι κοινόχρηστος δημοτικός χώρος καταλαμβάνεται μονίμως από αυτοκίνητα επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής να μη μπορούν να βρίσκουν θέσεις στάθμευσης για τα δικά τους οχήματα. Ο αντιδήμαρχος κ. Κυπριανίδης επιλήφθηκε του θέματος.
– Αρκετές περιπτώσεις δημοτών οι οποίοι χρειάζονταν άμεσα την λήψη κάποιου εγγράφου (πιστοποιητικό, ληξιαρχική πράξη κλπ.) από το Δήμο Κομοτηνής, λόγω επείγουσας περίπτωσης που αντιμετώπιζαν (π.χ. δημότης που το χρειαζόταν άμεσα την σύνταξη και παραλαβή ληξιαρχικής πράξης γέννησης για το προ ολίγων ωρών γεννηθέν παιδί του το οποίο έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο Αλεξανδρουπόλεως). Πρέπει να σημειωθεί ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις η ανταπόκριση των υπαλλήλων του Δήμου είναι άμεση.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
– Τους μήνες Νοέμβριο 2011 και Δεκέμβριο 2011, τουλάχιστον εκατό (100) πολίτες προσήλθαν και εξυπηρετήθηκαν από το γραφείο του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του δήμου Κομοτηνής, στα πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου Κομοτηνής με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης, για ενημέρωση και παροχή βοήθειας κυρίως σε ειδικές κατηγορίες ατόμων (μακροχρόνια άνεργοι, ανάπηροι, πολύτεκνοι, άτομα με χαμηλό εισόδημα κλπ.), όσον αφορά το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), το γνωστό ως χαράτσι, που καταβάλλονταν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Το γραφείο ενημέρωνε όλους τους πολίτες για το τέλος (ΕΕΤΗΔΕ), τις προϋποθέσεις απαλλαγής του ή μειωμένης καταβολής του, ενώ υπέβαλλε ηλεκτρονικά τις σχετικές αιτήσεις για πολίτες οι οποίοι είχαν τις προϋποθέσεις απαλλαγής του ή μειωμένης καταβολής του.
Αν και τα παραπάνω δεν εντάσσονται στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, θεωρώ ότι προσφέρθηκε μεγάλη βοήθεια, κυρίως προς συμπολίτες μας με ιδιαίτερα προβλήματα (μακροχρόνια άνεργοι, ανάπηροι, πολύτεκνοι, άτομα με χαμηλό εισόδημα κλπ.) οι οποίοι πραγματικά βρήκαν «συμπαράσταση», κατανόηση και βοήθεια στο πρόβλημα τους.
– Υπήρξε συνεργασία με δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης για παροχή δωρεάν νομικών υπηρεσιών σε συμπολίτες οι οποίοι λόγω οικονομικών προβλημάτων αδυνατούσαν να ζητήσουν νομική βοήθεια.
– Συνεργασία για τρέχοντα ζητήματα του δήμου γενικότερου ενδιαφέροντος με τον Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους (π.χ. συνεργασία με τον Δήμαρχο το καλοκαίρι 2011 τόσο για το νομικό όσο και για το γενικότερο καθεστώς των παραλιών Αρωγής, Φαναρίου, Μέσης).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης για την επίλυση των αιτημάτων-καταγγελιών-αναφορών θεωρείται ικανοποιητικό με θετική ανταπόκριση από την πλευρά των δημοτικών υπαλλήλων.
Τα περισσότερα προβλήματα, ειδικά στις αρχές του έτους 2011, προέκυπταν κυρίως από την εφαρμογή και προσαρμογή του Δήμου Κομοτηνής στα νέα δεδομένα του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).
Υπήρχαν και υπάρχουν πολλά συσσωρευμένα προβλήματα τα οποία «κληρονόμησε» ο Δήμος Κομοτηνής από τους Καποδιστριακούς Δήμους που συνενώθηκαν με αυτόν. Προβλήματα, τα οποία μπορεί να μην θεωρούνταν προβλήματα στους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους, αποτελούν όμως προβλήματα με τα νέα δεδομένα του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) στον νέο Δήμο Κομοτηνής. Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στο τμήμα πολεοδομίας από την κατάσταση που «κληρονομήθηκε» από το τ. Ν.Δ. Ροδόπης.
Στα θετικά για την εξυπηρέτηση των πολιτών πρέπει να καταγραφεί, ότι με τα νέα δεδομένα του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), στο προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής προστέθηκαν έμπειροι υπάλληλοι από τους πρώην καποδιστριακούς δήμους. Στα αρνητικά για την εξυπηρέτηση των πολιτών πρέπει να καταγραφεί, η έλλειψη επαρκούς προσωπικού για τα δεδομένα του νέου δήμου Κομοτηνής.
Το γραφείο του συμπαραστάτη πέραν από τα προβλήματα που αφορούσαν τις αρμοδιότητες του, κατακλύστηκε από θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος (π.χ. τέλος ΕΕΤΗΔΕ- χαράτσι) που απασχολούσαν τόσο την τοπική αλλά όσο και την ευρύτερη κοινωνία και αυτό ήταν ένας τρόπος για να γίνει ευρύτερα γνωστός ο θεσμός, που αποτελεί και γενικότερη επιδίωξή μου.
Σε κάθε περίπτωση πάντως θεωρώ ότι ο σκοπός του θεσμού, δηλαδή τόσο η βοήθεια του πολίτη στο να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημά του, όσο και η αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών, εξυπηρετήθηκε ικανοποιητικά, για το πρώτο έτος λειτουργίας του θεσμού.
Κομοτηνή 12-06-2012
Με τιμή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΕΡΕΛΙΑΔΗΣ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας