Διαδικασίες χορήγησης Βεβαιώσεων Αναγγελίας, αντιστοίχισης-αντικατάστασης υφιστάμενων επαγγελματικών αδειών απο την Α.Μ.Θ.

Ανακοινώνεται ότι, μετά την δημοσίευση των Π.Δ. για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των Υδραυλικών, Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων, Τεχνικών Μηχανικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Ψυκτικών και Ηλεκτρολόγων, καθώς και των Υπουργικών Αποφάσεων που ρυθμίζουν θέματα που αφορούν τις διαδικασίες χορήγησης Βεβαιώσεων Αναγγελίας, αντιστοίχισης-αντικατάστασης των υφιστάμενων επαγγελματικών αδειών όλων των παραπάνω αναφερόμενων ειδικοτήτων, οι Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Ανάπτυξης (Τμήματα Επαγγέλματος) των Περιφερειακών Ενοτήτων δέχονται δικαιολογητικά για :

Χορήγηση Βεβαίωσης Αναγγελίας των δραστηριοτήτων όλων των Π.Δ.
(Υδραυλικών Π.Δ.112/2012,
Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Π.Δ. 113/2012,
Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και αερίων Καυσίμων Π.Δ. 114/2012,
Μηχανικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Π.Δ. 115/2012,
Ψυκτικών Π.Δ. 1/2013,
Ηλεκτρολόγων Π.Δ. 108/2013).
Οι βεβαιώσεις αναγγελίας χορηγούνται κατά περίπτωση, σε Διπλωματούχους Μηχανικούς του άρθρου 1 του Ν. 6422/1934, σε Πτυχιούχους Μηχανικούς των ΤΕΙ και σε πτυχιούχους μέσων, κατωτέρων και λοιπών τεχνικών σχολών , ανάλογα με την ειδικότητα, καθώς και σε αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης (σε ειδικές περιπτώσεις).

2. Αντιστοίχιση – αντικατάσταση των υφιστάμενων επαγγελματικών αδειών.
Υδραυλικών Π.Δ.112/2012,
Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Π.Δ. 113/2012,
Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και αερίων Καυσίμων Π.Δ. 114/2012,
Μηχανικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Π.Δ. 115/2012,
Ψυκτικών Π.Δ. 1/2013.
Η αντιστοίχιση – αντικατάσταση των επαγγελματικών αδειών που ήταν σε ισχύ στη δημοσίευση του εκάστοτε Π.Δ. πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευση αυτών.
Για την αντιστοίχιση – αντικατάσταση των αδειών Ηλεκτρολόγου, θα γίνει νέα ανακοίνωση, μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ για τον καθορισμό παραβόλων.

3. Συμμετοχή σε εξετάσεις για απόκτηση νέας επαγγελματικής άδειας (αμέσως μετά την σύσταση των προβλεπόμενων εξεταστικών επιτροπών).

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από τα αντίστοιχα Τμήματα Επαγγέλματος των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα τηλέφωνα
Έβρου : 2551350505 – 2551350518
Ροδόπης : 2531354207
Ξάνθης : 2541350173
Καβάλας : 2510291589 – 2513503551
Δράμας : 2521351415

Εγγραφείτε στο Newsletter μας