Διαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014.

Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), για το
σχολικό έτος 2013-2014, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη
διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους
κατά το χρονικό διάστημα από 10-31 Μαΐου.
Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων
δεν στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε
άλλο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο.
Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από
επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2013-2014 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες
επιτροπές οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό Δ/ντη Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και
θα πραγματοποιηθούν από 17 έως 19 Ιουνίου 2013. Η διαδικασία επιλογής θα ξεκινήσει
ΑΔΑ: ΒΕΑ19-ΑΔΝ2
ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία της χώρας τη Δευτέρα 17-6-2013 και θα διαρκέσει μία,
δύο ή τρεις ημέρες ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Μη έναρξη της διαδικασίας επιλογής
την 17-6-2013 επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση, εφόσον προκύψουν και τεκμηριωθούν σοβαροί λόγοι.
Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου
των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014 βασίζεται στην υπ΄ αρ.
Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ.Β/1.7.1998) Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία Μουσικών
Σχολείων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ΄ αρ. 60235/Γ7/26-5-2011
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1012/τ.Β΄/26-5-2011), την υπ΄αρ. 118786/Γ7/14-10-2011 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 2478/τ.Β΄/4-11-2011) και από την υπό δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. υπ΄αρ.
43878/Γ7/1-4-2013 Υπουργική Απόφαση.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄
τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, συγκροτείται για κάθε Μουσικό Σχολείο Επιτροπή
Επιλογής (Ε.Ε.) και εφόσον οι υποψήφιοι μαθητές είναι περισσότεροι από 100, με δυνατότητα
προσαύξησης έως 20%, ορίζεται και 2η Επιτροπή Επιλογής καθώς και Γενική Επιτροπή Επιλογής
(Γ.Ε.Ε.) η οποία εποπτεύει τις δύο Ε.Ε. Ο Διευθυντής κάθε Μουσικού Σχολείου έχει αρμοδιότητα
για τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.
Για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των
Μουσικών Σχολείων ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου εισηγείται στην Καλλιτεχνική Επιτροπή
η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η τελική απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την υπό δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. υπ΄αρ.
43878/Γ7/1-4-2013 Υπουργική Απόφαση.
Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν είναι: η κτηριακή
υποδομή του σχολείου, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ο αριθμός των υποψηφίων, η
δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και γενικότερα όλες οι
προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.
Για το σχολικό έτος 2013-2014, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Μουσικών Σχολείων,
βάσει της παρούσας εγκυκλίου, να στείλουν στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης καθώς και προς τη Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., μέσω των οικείων
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, τον
αριθμό των υποψηφίων μαθητών που προκύπτουν από τις αιτήσεις για τη διαδικασία επιλογής
μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου αλλά και τον προτεινόμενο αριθμό εισακτέων
έως και την Τρίτη 4 Ιουνίου 2013.
ΑΔΑ: ΒΕΑ19-ΑΔΝ3
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να
υποβάλλουν έως την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2013 στην Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων,
στην Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ. ΠΑΙ.Θ.Π.Α., πρόταση μελών για τη συγκρότηση των Επιτροπών
Επιλογής και των Γενικών Επιτροπών Επιλογής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών
Σχολείων της αρμοδιότητάς τους καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής.
Κατόπιν της εισήγησης (σύμφωνης γνώμης) της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων και
έκδοσης των αποφάσεων συγκρότησης των Επιτροπών Επιλογής (Ε.Ε.) και των Γενικών Επιτροπών
Επιλογής (Γ.Ε.Ε.) για την επιλογή μαθητών Α΄ τάξης Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων από τις
οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, παρακαλούνται οι
Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης να αποστείλουν τις αποφάσεις
συγκρότησης στα Μουσικά Σχολεία αρμοδιότητάς τους με κοινοποίηση στην Καλλιτεχνική
Επιτροπή Μουσικών Σχολείων στη Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Η συγκρότηση των Επιτροπών Επιλογής μαθητών για την Α΄ Γυμνασίου των Μουσικών
Σχολείων ορίζεται από τις διατάξεις της υπ΄αρ. Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ.Β/1.7.1998)
Υπουργικής Απόφασης «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε από την 60235/Γ7/26-5-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1012/τ.Β΄/26-5-2011), την
υπ΄αρ. 118786/Γ7/14-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2478/τ.Β΄/4-11-2011) και από την υπό
δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. υπ΄αρ. 43878/Γ7/1-4-2013 Υπουργική Απόφαση.
Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι: «Ρυθμός»,
«Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση Ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα
μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας
Σχολής.
Η βαθμολόγηση των υποψηφίων που εξετάζονται, γίνεται σύμφωνα με την υπ΄ αρ.
Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ.Β/1.7.1998) Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία Μουσικών
Σχολείων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την 60235/Γ7/26-5-2011 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ1012/τ.Β΄/26-5-2011), την υπ΄αρ. 118786/Γ7/14-10-2011 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 2478/τ.Β΄/4-11-2011) και από την υπό δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. υπ΄αρ. 43878/Γ7/1-4-2013
Υπουργική Απόφαση.
ΑΔΑ: ΒΕΑ19-ΑΔΝ4
Οι γονείς των υποψηφίων μαθητών των Μουσικών Σχολείων Αττικής και Πειραιά έχουν
δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) μόνο αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους σύμφωνα
με τον παρακάτω πίνακα.
1. Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης
Από τις περιοχές:
Α. Ανατολικής Αττικής: Γέρακας, Παλλήνη, Λαύριο, Καλύβια, Κερατέα, Κρωπία, Μαρκόπουλο,
Παιανία, Γλυκά Νερά, Αρτέμιδα, Ραφήνα, Ν. Μάκρη, Μαραθώνας, Σπάτα, Διόνυσος, Δροσιά,
Κάλαμος, Αυλώνα, Άγ.Στέφανος, Κρυονέρι, Άνοιξη, Καπανδρίτι, Σκάλα Ωρωπού, Ροδόπολη,
Ανάβυσσος, Βάρη.
Β. Β΄ Αθήνας, Χαλάνδρι, Πεντέλη, Φιλοθέη, Μελίσσια, Βριλήσσια, Κηφισιά, Μαρούσι, Πεύκη,
Ερυθραία, Ψυχικό, Αγ. Παρασκευή, Παπάγου, Χολαργός.
2. Μουσικό Σχολείο Ιλίου
Από τις περιοχές:
α) Α΄ Αθήνας: Ν. Φιλαδέλφεια, Γαλάτσι, Πατήσια, Κυψέλη, Ν. Χαλκηδόνα, Μεταξουργείο, Σεπόλια.
β) Β΄ Αθήνας: Ν. Ιωνία, Αλσούπολη, Ν. Ηράκλειο, Λυκόβρυση, Μεταμόρφωση.
γ) Γ΄ Αθήνας: Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Αγ. Βαρβάρα, Περιστέρι, Αγ. Ανάργυροι, Καματερό, Ν. Λιόσια,
Πετρούπολη.
δ) Ανατολικής Αττικής: Θρακομακεδόνες, Αχαρνές.
ε) Δυτικής Αττικής: Άνω Λιόσια, Ασπρόπυργος, Βίλια, Ελευσίνα, Ερυθρές, Ζεφύρι, Μαγούλα,
Μάνδρα, Μέγαρα, Ν. Πέραμος, Φυλή.
3. Μουσικό Σχολείο Αλίμου
Από τις περιοχές:
α) Α΄ Αθήνας: Ν. Κόσμος, Δάφνη, Παγκράτι, Καισαριανή, Ηλιούπολη, Βύρωνας, Υμηττός, Ταύρος,
Κολωνάκι, Εξάρχεια, Ζωγράφου, Αμπελόκηποι.
β) Β΄ Αθήνας: Καλλιθέα, Μοσχάτο, Ν. Σμύρνη, Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Ελληνικό, Άλιμος, Π.
Φάληρο, Αγ. Δημήτριος.
γ) Ανατολ. Αττική: Βούλα, Βουλιαγμένη.
4. Μουσικό Σχολείο Πειραιά
Από τις περιοχές του Περιφερειακού Διαμερίσματος Πειραιά.
Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας οι γονείς υποβάλλουν μία μόνο αίτηση στο Μουσικό
Σχολείο της περιοχής τους σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.
ΑΔΑ: ΒΕΑ19-ΑΔΝ5
Μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι Δ/ντες των Μουσικών Σχολείων
αποστέλλουν τα στοιχεία των αιτούντων υποψηφίων μαθητών (ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοικίας,
Τ.Κ , αρ. τηλ. σταθερού) σε δύο αντίτυπα με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Δ/ντη, στο
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. -Δ/νση ΣΕΠΕΔ-Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής- Μουσικά Σχολεία, ή με fax στα τηλ.: 210
3442215 και 210 3442574.
Μετά το πέρας των εξετάσεων οι Δ/ντες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να αποστείλουν
εγγράφως με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα τον αριθμό των εισακτέων του Μουσικού
Σχολείου της Δ/νσης τους στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. -Δ/νση ΣΕΠΕΔ-Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής- Μουσικά
Σχολεία. Επίσης παρακαλούνται οι Διευθυντές των Μουσικών Σχολείων να αποστείλουν ακριβές
αντίγραφο των Πρακτικών της διαδικασίας επιλογής που διεξήχθη στο σχολείο τους για την
επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου κατά το σχολ. έτος 2013-2014.
Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τα σχολεία της περιοχής σας και κάθε
ενδιαφερόμενο. Οι Διευθυντές των σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να
ενημερώσουν εγγράφως όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα Μουσικά Σχολεία της περιοχής σας.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας