Δημοτικά Συμβούλια: Αλλαγή στη διαδικασία σύγκλησης φέρνει το νέο νομοσχέδιο

Τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τη σύγκληση των Δημοτικών Συμβουλίων της Χώρας, με την παρ.2 του αρ.11 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, αντικαθίσταται η παρ.2 του αρ.67 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), άρθρου που είχε αντικατασταθεί ολόκληρο με το αρ.74 του Κλεισθένη (ν.4555/2018) και εν συνεχεία τροποποιηθεί με το αρ.114 του ν.4623/2019 και το αρ.177 του ν.4635/2019.

Η αλλαγή εντοπίζεται στις περιπτώσεις που η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητείται από Δημοτικούς Συμβούλους, δηλαδή με γραπτή αίτηση από το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Νόμος σήμερα ορίζει πως σε αυτή την περίπτωση « δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων ».

Αυτή η νομοθετική πρόβλεψη τώρα απαλείφεται και στη θέση της νομοθετείται το εξής:

« Εφόσον ζητείται να συζητηθεί εκ νέου θέμα για το οποίο λήφθηκε Απόφαση, υποβάλλεται ΑΠΑΞγραπτό αίτημα προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, στο οποίο αναφέρεται το θέμα που ζητείται να συζητηθεί εκ νέου, συνοδευόμενο από νεότερα στοιχεία, άλλως δεν γίνεται δεκτό από τον Πρόεδρο.»

Οι διαφορές στην άσκηση αυτού του δικαιώματος των Δημοτικών Συμβούλων είναι σημειακές. Η ουσία φαίνεται να βρίσκεται στη λέξη“άπαξ” (δηλαδή μόνο μία φορά) και με νεότερα στοιχεία, εν αντιθέσει με το ισχύον δίκαιο που δίνει στους Δημοτικούς Συμβούλους δικαίωμα επανυποβολής αιτήματος σύγκλησης του Συμβουλίου ανά δίμηνο έστω και χωρίς νεότερα στοιχεία ή και πριν το δίμηνο με νεότερα στοιχεία.

H Αιτιολογική Έκθεση δεν διαφωτίζει ιδιαίτερα, εξηγεί μόνο ότι « εισάγεται σημειακή τροποποίηση στον τρόπο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν αιτήματος των Συμβούλων, για λόγους χρηστής διοίκησης. »

Πηγή airetos.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter μας